- یار خراسانی - http://yarekhorasani.ir -

وزیر صهیونیست خواستار ایجاد تغییر در وضعیت کنونی مسجد الاقصی شدوزیر صهیونیست خواستار ایجاد تغییر در وضعیت کنونی مسجد الاقصی شد